نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی بوش Bosch در
حومه تهران

ردیف شماره تماس تعمیرگاه وضعیت
1 021-77625035

نمایندگی تعمیر بوش

شهر جدید پرند

فعال
2 021-77635037

نمایندگی تعمیر بوش

شهر جدید اندیشه

فعال
3 021-77635037

نمایندگی تعمیر بوش

باغستان

فعال
4 021-77542715

نمایندگی تعمیر بوش

لواسان

فعال
5 021-77542715

نمایندگی تعمیر بوش

زردبند

فعال
6 021-77635038

نمایندگی تعمیر بوش

سنگان

فعال
7 021-77625036

نمایندگی تعمیر بوش

واریش

فعال
8 021-77625036

نمایندگی تعمیر بوش

کندر

فعال
9 021-77577693

نمایندگی تعمیر بوش

قدس

فعال
10 021-77577693

نمایندگی تعمیر بوش

هریار

فعال
11 021-77635038

نمایندگی تعمیر بوش

محمد شهر

فعال
12 021-77625035

نمایندگی تعمیر بوش

رودهن

فعال
13 021-77625034

نمایندگی تعمیر بوش

پردیس

فعال
14 021-77625034

نمایندگی تعمیر بوش

سعید آباد

فعال
15 021-77625033

نمایندگی تعمیر بوش

خاور شهر

فعال
16 021-77625033

نمایندگی تعمیر بوش

قرچک

فعال
17 021-77625033

نمایندگی تعمیر بوش

کهریزک

فعال
18 021-77585222

نمایندگی تعمیر بوش

رباط کریم

فعال
19 021-77585222

نمایندگی تعمیر بوش

سولقان

فعال
20 021-77585222

نمایندگی تعمیر بوش

جاجرود

فعال
21 021-77625032

نمایندگی تعمیر بوش

شهر ری

فعال
22 021-77625031

نمایندگی تعمیر بوش

کرج

فعال