نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی بوش Bosch در
غرب تهران

ردیف شماره تماس تعمیرگاه وضعیت
1 021-26850141

نمایندگی تعمیر بوش

امیریه

فعال
2 021-26850141

نمایندگی تعمیر بوش

آذری

فعال
3 021-77577936

نمایندگی تعمیر بوش

یافت آباد

فعال
4 021-77577936

نمایندگی تعمیر بوش

شاهپور

فعال
5 021-77577867

نمایندگی تعمیر بوش

شهرک مسعودیه

فعال
6 021-77577867

نمایندگی تعمیر بوش

امیربهادر

فعال
7 021-77581401

نمایندگی تعمیر بوش

جیحون

فعال
8 021-77581401

نمایندگی تعمیر بوش

کمیل

فعال
9 021-77581400

نمایندگی تعمیر بوش

رودکی

فعال
10 021-77581400

نمایندگی تعمیر بوش

شمشیری

فعال
11 021-77581333

نمایندگی تعمیر بوش

مالک اشتر

فعال
12 021-77581333

نمایندگی تعمیر بوش

نازی آباد

فعال
13 021-77581334

نمایندگی تعمیر بوش

گمرک

فعال
14 021-77581334

نمایندگی تعمیر بوش

بریانک

فعال
15 021-77577618

نمایندگی تعمیر بوش

جوادیه

فعال
16 021-77577618

نمایندگی تعمیر بوش

خزانه فلاح

فعال
17 021-77573779

نمایندگی تعمیر بوش

آبمنگل

فعال
18 021-77573779

نمایندگی تعمیر بوش

منیریه

فعال
19 021-77573778

نمایندگی تعمیر بوش

هفت چنار

فعال
20 021-77573778

نمایندگی تعمیر بوش

کارون

فعال
21 021-77573777

نمایندگی تعمیر بوش

زنجان

فعال
22 021-77573777

نمایندگی تعمیر بوش

سلیمانی

فعال
23 021-77573776

نمایندگی تعمیر بوش

هاشمی

فعال
24 021-77573775

نمایندگی تعمیر بوش

تیموری

فعال
25 021-77573775

نمایندگی تعمیر بوش

امامزاده حسن

فعال
26 021-77540218

نمایندگی تعمیر بوش

زهتابی

فعال
27 021-77540218

نمایندگی تعمیر بوش

مقدم

فعال
28 021-77577307

نمایندگی تعمیر بوش

جلیلی

فعال
29 021-77573776

نمایندگی تعمیر بوش

فلاح زاده

فعال
30 021-77577307

نمایندگی تعمیر بوش

ابوذر

فعال